×

Finansowanie RDPS

W ramach naboru RPDS.01.05.01-IP.01-02-420/21 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oś priorytetowa I „Przedsiębiorstwa i innowacje”, działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”, poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny (Schemat 1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętego skutkami epidemii COVID- 19)” 13 maja 2022 rok podpisaliśmy umowę o dofinansowanie Naszego projektu nr RPDS.01.05.01-02-0733/21 pt. „Wsparcie dla ZIELONEGO DOMU w Bolesławcu dotkniętego skutkami epidemii COVID 19 w inwestycję usługową”. Otrzymamy dofinansowanie w wysokości 140.636,07 zł. Całkowita wartość projektu 216.227,97 zł, koszty kwalifikowane 175.795,09 zł.

Przedmiotem projektu jest zakup środków trwałych do budynku „Zielony Dom” w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny nr 34 stanowiącym własność Wnioskodawców w tym: panele fotowoltaiczne, klimatyzacja, wyposażenie kuchni.

Głównym zidentyfikowanym problemem, który zostanie rozwiązany dzięki wdrożeniu projektu (lub przyczyni się do jego rozwiązania) jest: rozbieżność między oczekiwaniami gości a oferowanymi warunkami bytowymi i konsumpcyjnymi co negatywnie wpływa na płynność finansową i rozwój firmy.